Általános szerződési feltételek

Adatvédelmi nyilatkozatok

 

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – WARRIOR BABE LTD – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a kollarkata.hu honlapon és aloldalain keresztül nyújtott szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

 1. A Szolgáltató:

Név: WARRIOR BABE LTD

Székhely: 71-75 Shelton Street, London, England, WC2H 9JQ

Cég száma: 14910114

Email cím: hello@kollarkata.hu

Telefonszám: 0812-3754-6366

Bankszámlaszám: 12600016-10070851-13921516

 

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokon keresztül a Szolgáltató edzős és jóga videókat nyújt a Szolgáltatás megrendelőinek (a továbbiakban: „Megrendelő”).

A Szolgáltatás célja, hogy hozzásegítse a Megrendelőt egy boldogabb, egészségesebb élethez, amit saját igényei szerint tud irányítani.

 

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatások keretében edzős és jóga videók elkészítésével, és a Szolgáltatásokon keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A Szolgáltatás nyújtója WARRIOR BABE LTD, aki a megbízást elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik mozgással és egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

 

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.kollarkata.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található Harcosképző online életmódváltó közösség megrendelő lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A megrendelés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott megrendelések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

 1. A részvételi díj

A Harcosképző online életmódváltó közösség Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a www.kollarkata.hu weboldalon, vagy annak aloldalain, illetve a megrendelő űrlapon feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

 

 1. A megbízási díj teljesítése

A megrendelés során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Stripe és Paypal nevű fizetési rendszer a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Paypal általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A számlakivonatokon a Paypal szerepel majd. A Sripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők https://stripe.com/legal/ssa weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szolgáltató a Harcosképző havidíjas tagságáért a havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról. A Szolgáltató a Harcosképző féléves tagságáért félévente vona le a díjat. A Szolgáltató a Harcosképző éves tagságáért évente vona le a díjat. 

 1. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailben juttat el a Megrendelőhöz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Megrendelőhöz. A Megrendelő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 

 1. Felmondás kezdeményezése

A vásárlás lemondása 14 napig díjmentesen elérhető írásos formában.

A Harcosképző a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@kollarkata.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti.

 

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 

 1. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

 1. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.kollarkata.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 5 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

 1. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@kollarkata.hu.

 

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

 

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

 

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.kollarkata.hu/aszf weboldalon.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy WARRIOR BABE LTD (Székhely: 71-75 Shelton Street, London, England, WC2H 9JQ, Száma: 14910114) által a www.kollarkata.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

WARRIOR BABE LTD tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez un. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. WARRIOR BABE LTD ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, e-mail), automatizált rendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

 

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: WARRIOR BABE LTD

Székhely: 71-75 Shelton Street, London, England, WC2H 9JQ

Telefonszám: 0812-3754-6366

Email cím: hello@kollarkata.hu

Száma: 14910114

 

 1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Számlázási cím

Telefonszám

Email cím

 

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.kollarkata.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.kollarkata.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése határozatlan ideig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A www.kollarkata.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

 • Paypal
 • Stripe

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A www.kollarkata.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyar Hosting Kft.)

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 71-75 Shelton Street, London, England, WC2H 9JQ

Email: hello@kollarkata.hu

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

 1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

 1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www. kollarkata.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

WARRIOR BABE LTD